loader logo loader anim
E-shop Poptávka plotu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je spotřebitelem ve smyslu ustanovení §419 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku nebo podnikatelem dle ustanovení §420 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, (tedy že vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem)

fyzické osoby podnikající Jaroslava Bednáře
BEKR Servis

se sídlem Borová 349
IČO: 601 25 012

kontaktní údaje:www.bekrservis.cz, +420 606 055 170, email:info@bekrservis.cz
(dále též jen „Zhotovitel“ nebo „Prodejce“)

 

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“), Prodejce upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě provedené objednávky akoupě zboží nebo objednání vytvoření díla od Prodejce,provedenéfyzickou nebo právnickou osobou, (dále též jen „Kupující“ nebo jen „Objednatel“).

Prodejce a Kupující mohou být dohromady uvedeni jako „Smluvní strany“.

 • Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené Smluvními stranami (dále též jen „Smlouva“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Pokud není v kterémkoliv ujednání těchto Obchodních podmínek výslovně uvedeno, že se od toho, kterého ustanovení Obchodních podmínek nelze odchýlit. Realizací objednávky dle Obchodních podmínek Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky.

 

 • Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je pro jejich výklad rozhodný. Obchodní podmínky mohou být Prodejcem jednostranně měněny. Závazné jsou Obchodní podmínky platné v době uzavření objednávky, pokud se Smluvní strany ve Smlouvě nedohodly jinak.

 

 • Kupující se sohledem na ustanovení právní úpravy odlišuje na kupujícího – spotřebitele a kupujícího – podnikatele. Spotřebitelem se dle zákona rozumí každý člověk, který mimo rámce své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (v daném případě s prodávajícím) nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související svlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Na kupujícího – podnikatele se nevztahují ujednání obchodních podmínek, která upravují práva a povinnosti kupujícího – spotřebitele. Prodávající umožnil kupujícímu, aby se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil vcelém rozsahu dříve, než byla učiněna objednávka zboží.

 

 • Kupující bere na vědomí, že produktové obrázky jsou ilustrativní a mohou se mírně lišit oproti reálnému produktu.

 

II. Přijetí a vyřízení objednávky, cena a způsob úhrady

 • Internetový obchod obsahuje přehledný, informativní seznam zboží nabízeného Prodejcem. Na internetových stránkách Prodejce je dále uveden ceník, ve kterém jsou uvedeny ceny produktů bez DPH, (dále též jen „Ceník“). Nabídky zboží v internetovém obchodě jsou informativního charakteru a jsou nezávazné, Prodejce není povinen uzavřít konkrétní kupní smlouvu ohledně poptávaného zboží.

 

 • Objednávku zboží může Kupující učinit prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové adrese „https://www.bekrservis.cz/kontakt/“ případně prostřednictvím poptávkového formuláře na internetové adrese „https://www.bekrservis.cz/poptavka-plotu/“ případně telefonicky na telefonním čísle uvedeném na internetových stránkách prodejce.

 

 • Na základě provedené objednávky dle předchozího odstavce bude Prodejcem na emailovou adresu Kupujícího odeslána celková cenová nabídka včetně vypočtené částky za dopravné a balné (dále též jen „Cenová nabídka“). Po odsouhlasení Cenové nabídky, bude Kupujícímu zaslána zálohová faktura na úhradu nákladů ve výši do 50 % procent Cenové nabídky (dále též jen „Zálohová faktura“). Uhrazením zálohové faktury je mezi stranami uzavřena smlouva a Prodejce se zavazuje dodat objednané zboží do 2 až 8 týdnů od úhradyZálohové faktury pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

 

 • Zbylou část ceny, tj. rozdíl mezi Cenovou nabídkou a Zálohovou fakturou je Kupující povinen uhradit nejpozději do ……………., a to na základě vydané faktury Zhotovitelem.

 

 • Pokud dojde k odchylce ceny uvedené v Ceníku s cenou uvedenou v Cenové nabídce, pak má vždy přednost cena uvedená ve schválené Cenové nabídce.

 

 • Při nedodržení splatnosti jakékoliv faktury vydané Prodejcem, je Prodejce oprávněn účtovat Kupujícímu pokutu z prodlení ve výši 50,– Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Úhradou této pokuty není dotčena povinnost Kupujícího uhradit Prodejci úroky z prodlení, případně další sankce dané zákonem nebo Obchodními podmínkami případně Smlouvou.

 

III. Doprava a doručování

 

 • Způsob dopravy zboží určuje Prodejce. Vpřípadě, že Kupující požaduje jiný způsob dopravy zboží, než umožňuje Prodejce, je Kupující povinen nést riziko poškození zboží a uhradit případné dodatečné náklady spojené stakovým, na základě jeho požadavku zvoleným a s Prodejcem individuálně sjednaným způsobem dopravy.

 

 • Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání na místě jím určené vobjednávce, Prodejce je současně povinen zboží na takto určení místo dodat.

Osobní odběr

 • Objednané zboží si může Kupující převzít v provozovně Prodávajícího na adrese Polička, P. Jilemnického 315, a to nejdříve po zaslání výzvy k převzetí zboží odeslané Prodejcem Kupujícímu.

Doručení přepravcem

 • Prodejce využívá k přepravě služby společnosti TOPTRANS, případně zajišťuje doručení svépomocí, v případě nadrozměrných objednávek jsou využívány služby kamionové dopravy.

 

 • Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

 

 • Cena za doručení zboží přepravnífirmou je stanovena dle aktuálního a platného ceníku zvolené přepravní firmy, které jsou veřejné dostupné. V případě, že nebude Kupující na uvedené doručovací adrese zastižen, bude mu objednané zboží opětovně doručováno a/nebo uloženo k vyzvednutí dle podmínek zvolené přepravní firmy. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené sjiným způsobem doručení.

 

 • V případě, kdy doprava bude poskytována přímo Prodejcem, pak cena přepravy bude sjednána mezi smluvními stranami přímo v Cenové nabídce. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.

 

GDPR

 • Prodejce prohlašuje že v rámci smluvního vztahu s Objednatelemje v souvislosti s GDPR ve dvojím postavení, tedy jak v postavenízpracovatele, tak i v postavení správce.

 

 • Prodejce prohlašuje, že všechny osobní údaje zpracovávanéProdejcem jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právnímipředpisy, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb. zákona o zpracování osobních údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajůEvropského parlamentu a Rady EU 2016/679, a na to navazujícíchprávních předpisů.

 

V. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady zboží či záruční odpovědnosti prodávajícího se řídi příslušnými právními předpisy, zejména dle ust. § 1914-1925, § 2099 – 2117 a § 2161 a násl. NOZ.

 

 • Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho provozovny.

 

 • Objednatel může uplatnit svá práva z vadného plnění nejdříve při převzetí díla, a to soupisem vad a nedodělků na předávacím protokolu. Způsob odstranění vady volí vždy Zhotovitel.

 

 • Práva zvadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 

VI. Závěrečná ustanovení

 • Pokud v Obchodních podmínkách z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.

 

 • Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 • Veškerá práva a povinnosti, která nejsou zvlášť upravena v Obchodních podmínkách nebo Smlouvě se řídím platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

 • Smluvní strany se dohodli, že veškeré spory vzniklé z obchodního vztahu mezi Smluvními stranami se budou snažit vyřešit smírně.

 

 • Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 24.3.2021